Условия

Общи условия

Общи условия на договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги и “Булспед Сървисис” ООД

РАЗДЕЛ I
Предмет и общи положения

1. С тези Общи условия (ОУ) на договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от “Булспед Сървисис” ООД, се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора при извършването и ползването им.
2. Страните по договора по т.1 могат да договарят и други условия за предоставяне на неуниверсални пощенски услуги, за което сключват индивидуални договори или допълнителни споразумения, неразделна част от които са настоящите ОУ.
РАЗДЕЛ II
Обхват и характеристика на услугите

3. “Булспед Сървисис” ООД предоставя следните неуниверсални пощенски услуги:
3.1. Куриерски и свързани с тях услуги на територията на Република България, съгласно описанието им в каталога за услуги на “Булспед Сървисис” ООД, неразделна част от ОУ.
3.2.Куриерски услуги, на и от територията на други страни в света, съгласно описанието им в Тарифата на „ Булспед Сървисис” ООД, неразделна част от ОУ.
РАЗДЕЛ III
Условия за достъп

4. „Булспед Сървисис” ООД гарантира равнопоставен достъп на потребителите до предоставяните си услуги.
5.Пратките се приемат от адрес на Подателя или в офисите на „Булспед Сървисис” ООД или на негови подизпълнители на територията на цялата страна.
6.Договорът между „Булспед Сървисис” ООД и подателя се счита за сключен с приемане на пратка в местата за достъп или от адреса на подателя, което се удостоверява с подпис на подателя и оператора и заплащане на цената на услугата.
7. Договорът се счита за изпълнен с доставката на пратката на получателя или на упълномощено за това лице. Доставянето на пратката се удостоверява с подпис. Информация за движението и доставката на пратката може да бъде получена на следната международна интернет страница www.bulsped.bg . Информация за пратката на тази страница се пази 3 месеца.
РАЗДЕЛ IV
Изисквания за качество и ефикасност на обслужването

8. “Булспед Сървисис” ООД се ангажира с доставка на всяка пратка в сроковете, обявени в актуалнатия каталог на “Булспед Сървисис” ООД, в случай, че посочените от Подателя данни в товарителницата име, адрес и телефон на Получателя и съдържание са пълни и верни.
9. “Булспед Сървисис” ООД гарантира опазване на тайната на кореспонденцията на потребителите, както по време на извършване на куриерската услуга, така и след това.
10. “Булспед Сървисис” ООД предприема необходимите мерки за охраната и опазването на пратки, за недопускане приемането, пренасянето и на забранени предмети и вещества.
РАЗДЕЛ V
Цени и начини на плащане

11. Цените на услугите, предоставяни от “Булспед Сървисис” ООД са посочени в Каталога или в индивидуален договор с потребителя, съгласно т.3 от ОУ. Цените, посочени в индивидуалния договор не могат да бъдат по-високи от цените по Тарифата.
12. Цените се предплащат от потребителите, в брой или по банков път, като могат да се заплащат и в други определени срокове, по договаряне.
РАЗДЕЛ VI
Условия за приемане и доставяне на пратки

13. Пратките се приемат и предават от “Булспед Сървисис” ООД на Подателите и Получателите, съгласно условията в каталога. При изпращане на пратка, всички данни в товарителницата се попълват съгласно разпорежданията на Подателя. С подписа си върху нея, Подателят :
- потвърждава вписаните данни;
- поема пълна отговорност, ако са неточни или неверни;
- приема, че познава тези ОУ

14. Всяка пратка се доставя на посочения от подателят адрес, съобразно обявените от “Булспед Сървисис” ООД срокове за доставка. Пратка, недоставена поради отказ или заминаване на Получателя в неизвестност, непознат на посочения адрес или починал, се връща на Подателя за негова сметка. Ако той откаже да я получи в 7-дневен срок от уведомяването му, пратката се унищожава.
• РАЗДЕЛ VII
Права и задължения на “Булспед Сървисис” ООД и Подателите

15. “Булспед Сървисис” ООД има следните права:
16.1. Да организира и изпълни по свое усмотрение приемането, обработката, транспортирането и доставката на пратките, използвайки маршрути, транспортни средства или подизпълнители, които намери за оптимално и целесъобразно;
16.2. Да изисква пратката да бъде в подходящ вид и в опаковка за транспортиране, която да не застрашава целостта или съдържанието на другите пратки. “Булспед Сървисис” ООД има право да доопакова или преопакова пратки, чиято цялост е нарушена, с цел запазване на съдържанието им;
16.3. Да получи обезщетение от потребителите за причинени от техните пратки щети, нанесени на “Булспед Сървисис” ООД или на другите пратки;
16.4. “Булспед Сървисис” ООД има право да изисква при подаването на пратката тя да бъде отворена. При съмнение за поставени забранени предмети или вещества, “Булспед Сървисис” ООД при подаването им изисква от подателя съгласие за извършване на проверка. При отказ на подателя, пратката не се приема;
16.5. Когато има достатъчно основание да се счита, че приета пратка съдържа забранени предмети и вещества, “Булспед Сървисис” ООД изисква от подателя или получателя писмено съгласие за отварянето й. При липса на отговор се уведомява прокуратурата, която разпорежда на компетентните органи да извършат проверка;
16.6. “Булспед Сървисис” ООД има право да сключва индивидуални договори и/или споразумения за допълнителни услуги;
17. “Булспед Сървисис” ООД има следните задължения:
17.1. Да поставя ОУ и Каталогас цени на видно и достъпно място във всеки свой офис или в офисите на подизпълнителите, както и да ги предоставя безплатно на потребителите при поискване;
17.2. Да предостави на клиентите следните видове опаковки;
За документи – картонен плик размер А4
За недокументи – полиетиленови пликове в размери А4 и А5.
Опаковката на нестандартни пратки е отговорност на подателя.
17.3. Да изпълнява допълнителни разпореждания на Подателя преди пратката да е доставена, ако те са изпълними и не нарушават организацията на работа на „Булспед Сървисис” ООД и са заплатени, ако са направени допълнителни разходи от „Булспед Сървисис” ООД;
17.4. Да гарантира на всички потребители равнопоставен достъп до предлаганите услуги;
17.5. Да пази тайната на кореспонденцията по време и след извършване на услугата;
17.6. Да предостави на потребителите информация за характеристиките на услугите, за условията и реда за ползването им;
17.7. Да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от потребителите в едномесечен срок от подаването им;
17.8. Да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите след разглеждането им действия. Данните от регистъра се съхраняват за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни;
17.9. Да обезщети потребителите, съгласно Раздел IX.
18. Подателите на пратки имат следните права:
18.1. Да се разпореждат с пратките до момента на връчването им на Получателя, в качеството си на техни законни притежатели и разпоредители, като се задължават да поемат всички разноски на „Булспед Сървисис” ООД по изпълнението на разпорежданията;
18.2 Да получават пълна информация за характеристиките и параметрите на предлаганите от ”Булспед Сървисис” ООД услуги;.
18.3. Да получават услугите по Раздел II на нужното качество по отношение доставката на пратките;
18.4. Да подават молби, жалби и предложения и да получават отговор в едномесечен срок от подаването им;
18.5. Да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията;
18.6. Да получават обратно пратката си при отказ на получателя да я приеме, като заплатят съответната сума на „Булспед Сървисис” ООД;
18.7. Да получават обезщетение при нанесени от „Булспед Сървисис” ООД вреди по реда на Раздел IX.
19. Подателите на пратки имат следните задължения към „Булспед Сървисис” ООД:
19.1. Да предплатят цената за услугата, съгласно обявените по т.12 цени, освен ако не е посочен друг начин на плащане в индивидуалния договор или допълнително споразумение;
19.2 Да предоставят максимално пълна и вярна информация за получателя на пратката, нейната стойност и съдържание;
19.3. Да опаковат пратките си във вид, годен за транспортиране, съгласно т. 16.2 като всички следствия от неизпълнение на това са за тяхна сметка, риск и отговорност;
19.4. Да носят отговорност за щетите, причинени от подадени от тях пратки, на имуществото/служителите на „Булспед Сървисис” ООД или на други пратки / лица. Отговорността е в размер на понесените от „Булспед Сървисис” ООД загуби или изплатените обезщетения;
19.5. Да заплатят стойността на услугата за пратки изпратени за сметка на Получател, при отказ за плащане от негова страна;
19.6. Да получават пълна информация за характеристиките и параметрите на предлаганите от „ Булспед Сървисис” ООД услуги, да подават молби и рекламации, както и да получават обезщетения при нанесени от Булспед Сървисис ООДа вреди, съгласно условията на Раздел IX от настоящите ОУ.
РАЗДЕЛ VIII
Забранени за пренасяне предмети и вещества

20. „Булспед Сървисис” ООД, съгласно изискванията на чл. 90 от Закона за пощенски услуги, забранява поставянето във вътрешни и международни пратки, изпращани с „Булспед Сървисис” ООД, на следните предмети и вещества:
20.1. Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества;
20.2. Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети;
20.3. Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети;
20.4. Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служители на „Булспед Сървисис” ООД или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и пощенски съоръжения;
20.5. Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
20.6. Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат.
РАЗДЕЛ IX
Процедури за рекламации и обезщетения

21. Потребителите имат право на рекламации в следните случаи:
21. За повредени, унищожени, загубени или ограбени международни пратки;
22. Рекламация към „Булспед Сървисис” ООД може да бъде подадена във връзка с такива случаи до 30 дни след датата на изпращане на съответната пратка.
23. „Булспед Сървисис” ООД е длъжен в срок от 30 работни дни да уведоми рекламанта за резултата по всяка редовно предявена рекламация съгласно срока по чл.22.
24. За счетените за основателни рекламации във връзка с т. 21, размера на обезщетението е равен на действителната стойност на нанесената щета, но не повече от 2 пъти стойността на услугата, предоставена от „Булспед Сървисис” ООД.
25. Независимо от разпоредбите на т.24, размера на обезщетение за застраховани пратки покрива обявената застрахователна стойност. При пратки с цена за транспорт и стойност на съдържанието по-големи от 150 лв, на клиента му се предлага допълнителна застраховка при застрахователна компания срещу съответна комисионна.
26. В случай, че Подателят на пратката е посочил непълен/неточен адрес или телефон за връзка с Получателя, „Булспед Сървисис” ООД не е обвързан с предварително обявения срок на доставка на пратката.
27. „Булспед Сървисис” ООД се освобождава от отговорност за всяко забавяне или невъзможност за изпълнение на задълженията си, ако това изпълнение е възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления, стачки, бунтове, война, които се установяват от съответните компетентни органи.
28. Рекламацията е редовно предявена единствено тогава, когато са заплатени всички дължими на „Булспед Сървисис” ООД суми без отлагане или прихващане и са представени всички необходими документи, определени от „Булспед Сървисис” ООД.
РАЗДЕЛ X
Ред за решаване на спорове

29. Споровете между Потребителите и „Булспед Сървисис” ООД се решават на база добро партньорско сътрудничество, чрез преговори и допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от КРС, други компетентни органи или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.